top of page

ASAF

Nan mwa novanm 2018, FONDATION FELICITEE...

Nan mwa novanm 2018, FONDATION FELICITEE akeyi anviwon karant manm fanmi PanAfriken an ki sòti nan Lafrik, Lamerik yo, Karayib lan ak Lewòp anndan Kanpay DESSALINES/TOYA/GARVEY ki te fè yon refleksyon serye sou eta Pèp nou yo ap viv sou planet nou an, Latè. Malgre yon sitiyasyon politik chaje ak tansyon, FF rive mennen vizitè nou yo nan MUPANA, MUSEE DE LA CANNE A SUCRE, VILLE BONHEUR ... Pami vizitè n yo te genyen: Madan Meri Okou, Alatèt delegasyon distenge sa a; Prof. Lascony, Dr. Patricia Rodney, madanm istoryen yo te touye, Dr Walter Rodney; Dr Fernand Dobate-Chauleau, Madan Gloria Bonheur, Dr Klah Popo, Manzè Ablé Gbalé, Dr Clarance Petipé Kapé, Dr Kabamba Baludikay, Mouche Abiola Kam ...

In November 2018, FONDASYON FELICITEE welcomed some forty members of the PanAfrikan family from Afrika, the Americas, the Caribbean and Europe as part of the DESSALINES/TOYA/GARVEY Campaign for a serious reflection on the state of our people on our planet, Earth. Despite a tense political situation, FF led our visitors to MUPANA, MUSEE OF THE CANNE to SUCRE, to VILLE BONHEUR... Among our visitors were: Mrs. Meri Okou, Head of this distinguished delegation; Prof. Lascony, Dr. Patricia Rodney, wife of the murdered historian, Dr. Walter Rodney; Dr Fernand Dobate-Chauleau, Ms. Gloria Bonheur, Dr. Klah Popo, Ms. Ablé Gbalé, Dr. Clarance Petipé Kappé, Dr. Kabamba Baludikay, Mr. Abiola Kam...

En novembre 2018, FONDASYON FELICITEE a accueilli une quarantaine de membres de la famille PanAfrikaine en provenance d'Afrik, des Amériques, de la Caraïbe et d'Europe dans le cadre de la Campagne DESSALINES/TOYA/GARVEY pour une réflexion sérieuse sur l’état de notre Peuple sur notre planète, Terre. En dépit d'une situation politique tendue, FF a mené nos visiteurs au MUPANA, MUSEE DE LA CANNE à SUCRE, à VILLE BONHEUR... Parmi nos visiteurs se trouvaient : Madame Meri Okou, Cheffe de cette délégation distinguée ; Prof Lascony, Dr. Patricia Rodney, épouse de l’historien assassiné, Dr. Walter Rodney ; Dr Fernand Dobate-Chauleau, Ms. Gloria Bonheur, Dr. Klah Popo, Mademoiselle Ablé Gbalé, Dr. Clarance Petipé Kappé, Dr. Kabamba Baludikay, Monsieur Abiola Kam…

bottom of page